V. Pimonův Kufr (23.09.2018) V. Pimonův Kufr (23.09.2018)