ŽA, ŽB Skalka u Doks - long (H40B) (01.06.2019) ŽA, ŽB Skalka u Doks - long (H40B) (01.06.2019)